Obchodní podmínky

Registrací, ale i dalším využíváním aplikace Lunchdrive vyjadřuje uživatel svůj souhlas s níže uvedenými Obchodními podmínkami společnosti TRUEAPPS a.s,

1. Vymezení základních pojmů

1.1. Poskytovatelem je společnost TRUEAPPS a.s, se sídlem Olomoucká 81, 62700, Brno, IČ: 26237661, DIČ: CZ26237661 (dále jen Poskytovatel).

1.2. Uživatelem je výhradně podnikající fyzická či právnická osoba nebo organizační složka státu identifikována přihlašovacím emailem a heslem zadaným při registraci, která služeb využívá v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen Uživatel).

1.3. Obchodní podmínky jsou pro Uživatele i Poskytovatele závazné okamžikem potvrzení registrace.

1.4. Smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání webové nebo mobilní aplikace Lunchdrive, dostupné z adresy lunchdrive.cz

1.5. Licence je nevýhradní licencí k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách a dle ust. § 2358 a násl. občanského zákoníku.

1.6. Aplikací se rozumí webová nebo mobilní aplikace Lunchdrive.

1.7. Nabídkou k uzavření Smlouvy je registrace Uživatele, která se realizuje založením účtu (vyplněním a odesláním registračního formuláře nebo přijetím pozvánky do jiného účtu).

1.8. Přijetím nabídky je zobrazení potvrzovací obrazovky po registraci nebo emailové potvrzení registrace poskytovatelem. Toto přijetí nabídky je okamžikem uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

1.9. Účet – uživatelský účet pro službu identifikovaný unikátním identifikátorem (názvem účtu/agendy). Účet představuje neveřejnou část aplikace.

1.10. Rozšíření tarifu o moduly v rámci uživatelského účtu se považuje za návrh na změnu smlouvy. Potvrzení změny tarifu o moduly je přijetím tohoto návrhu.

1.11. Blokace účtu je omezením přístupu uživatele k účtu či všem účtům.

1.12. Zrušení účtu je nenávratné smazání jednoho nebo všech účtů uživatele a všech dat spojených s rušeným účtem. Zrušení účtu představuje zrušení Smlouvy.

1.13. Poskytovatel z aplikace umožňuje propojení na online platební systém Stripe. Pokud bude uživatel chtít využívat tento platební systému, zřídí svůj účet a odsouhlasí podmínky poskytovatele platebního systému Stripe.

1.14 Poskytovateli aplikace Lunchdrive z každé příchozí platby plyne provize, která se automaticky strhne při provedení platby klienta uživatele a pokrývá poplatky platební bráně Stripe a poskytovateli aplikace Lunchdrive.

2. Práva a povinnosti uživatele

2.1. Uživatel je povinen uvést při registraci své pravdivé identifikační a kontaktní údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb a komunikaci s poskytovatelem. Uživatel je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální.

2.2. Uživatel souhlasí, aby mu byla ze strany poskytovatele zasílány obchodní sdělení. .

2.3. Uživatel je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a hesla ke zřízeným službám a programovým prostředkům serveru před zneužitím třetí stranou. Za případné zneužití nenese poskytovatel odpovědnost.

2.4. Aplikace Lunchdrive, včetně její mobilní verze, je dle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů ve znění jeho pozdějších novelizací (dále jen „Autorský zákon“), autorským dílem. Majetková práva k aplikaci podle Autorského zákona i podle mezinárodních dohod o autorském právu, uzavřených Českou republikou, náleží poskytovateli. Tato smlouva neuděluje uživateli žádná oprávnění ve spojení s ochrannými známkami poskytovatele.

2.5. Poskytovatel nenese odpovědnost za soulad náležitostí vytvořených dokladů s platnými a účinnými právními normami a je pouze na uživateli, aby se ujistil o jejich úplnosti a bezchybnosti.

2.6. Uživatel se zavazuje neprodávat ani jinak neposkytovat Aplikaci jakýmkoliv způsobem třetím osobám bez souhlasu poskytovatele.

2.7. Uživatel nese plnou zodpovědnost za data a obsah, který poskytovanou Aplikací zpracovává a zavazuje se užívat poskytovanou Aplikaci v souladu s právním řádem České republiky.

2.8. Uživatel se zavazuje platit řádně a včas dohodnutou cenu za poskytované plnění dle platného ceníku.

2.9. Uživatel má právo kdykoli zrušit Smlouvu zrušením svého účtu, pokud jeho účet není zablokovaný z důvodů porušení některé z obchodních podmínek. Všechna data uživatele budou po zrušení účtu smazána.

2.10. Uživatel je povinen jako dodavatel jídla při dodávání jídel dodržovat nejméně tyto podmínky:

a) dodržovat veškeré hygienické předpisy a normy vztahující se ke zhotovování a distribuci jídel,

b) plnit objednávky od zákazníků řádně a včas,

c) dodržovat podmínky stanovené prováděcí vyhláškou pro výrobu, přípravu, rozvoz, přepravu, značení, skladování a uvádění pokrmů do oběhu.

3. Práva a povinnosti poskytovatele

3.1. Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz Aplikace.

3.2. Porušením povinnosti poskytovatele zajistit nepřetržitý provoz Aplikace není přerušení provozu Aplikace vzniklé z neodvratitelných objektivních důvodů (např. odstávka elektrické energie, výpadek přípojného bodu k internetu apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů poskytovatele do provozu serveru, o kterých však bude uživatel informován v předstihu přímo v Aplikaci.

3.3. Poskytovatel má právo zrušit účet uživateli, který porušuje Smluvní podmínky, záměrně poškozuje aplikaci, zneužije loga, ochranné známky poskytovatele, dopustí se jiného nelegálního šíření obsahu webu a webové či mobilní aplikace nebo se snaží obejít tarifní omezení.

3.4. Poskytovatel má právo zrušit účet uživateli, který se do tohoto účtu nepřihlásil déle než 12 měsíců. Před případným zrušením upozorní poskytovatel uživatele na email majitele účtu.

3.5. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoli škodu způsobenou užíváním aplikace.

3.6. Poskytovatel má dle ustanovení §1752 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku právo měnit tyto obchodní podmínky, například z důvodu jejich uvedení do souladu s právními předpisy či zvýšení právní jistoty stran smlouvy. Smluvní strany souhlasí, že z povahy závazku vyplývá rozumná potřeba Obchodní podmínky v budoucnosti změnit, a to po předchozím upozornění uživatele na webu lunchdrive.cz ve lhůtě minimálně 14 dní před účinností změn.

3.7. Pokud uživatel se změnou obchodních podmínek nesouhlasí, má právo zrušit účet. Smluvní strany prohlašují, že doba 14 dnů je dostatečná k obstarání alternativní služby.

3.8. Poskytovatel má právo zasílat uživateli informace a obchodní sdělení formou emailu a zároveň povinnost obchodní sdělení nezasílat, pokud s jejich zasíláním uživatel nesouhlasí.

4. Poplatky a úhrady

4.1. Cena je stanovena dle aktuálního ceníku tarifů a modulů publikovaného na adrese https://www.lunchdrive.cz/cs/site/provider#pricing.

4.2. Úhrady za využívání Aplikace se provádějí předem na základě vystavené zálohové faktury a jsou nevratné.

4.3. Poskytovatel je oprávněn, po předchozím upozornění uživatele, měnit podmínky a ceny nabízených služeb z důvodů uvedení nových funkcí nebo inflace.

4.4. Poskytovatel vystavuje fakturu na používání Aplikace jednou měsíčně. Uživatel může požádat o změnu fakturační periody na 1 rok.

4.5. Uživatel může požádat o archivaci svého účtu. Archivovaný účet se chová stejně jako účet zablokovaný.

4.6. Poskytovatel služby může kdykoliv pozastavit nebo ukončit váš účet (účty) nebo vám přestat poskytovat všechny služby nebo jejich část, aniž by měl vůči vám následnou odpovědnost, pokud je zřejmé či se důvodně domnívá, že:

Poskytovatel prohlašuje, že vynaloží přiměřené úsilí, aby Vás informoval o zrušení účtu prostřednictvím upomínky a při příštím pokusu o přístup k vašemu účtu nebo prostřednictvím zaslání informace na e-mailové adresy či telefonního čísla, které jste poskytli (pokud je relevantní). Pokud poskytovatel ukončí váš přístup ke službě, váš obsah a všechna další data již nebudou prostřednictvím vašeho účtu přístupná.

5. Podpora, záruka, reklamace

5.1. Všechny služby jsou poskytovány pouze elektronickým způsobem.

5.2. Podpora k používání poskytované služby je poskytována pouze v elektronické podobě (emailová komunikace, informace na webových stránkách apod.).

5.3. Odesílání i příjem všech písemností souvisejících s poskytovanou službou, včetně fakturace, probíhá pouze elektronickým způsobem.

5.4. Případné reklamace je možné uplatňovat zasláním emailu, nebo vyplněním kontaktního formuláře. Kontaktní email a formulář jsou součástí popisu služby i samotné služby.

6. Ukončení Smlouvy

6.1.    Smluvní vztah končí zánikem právnické osoby (Poskytovatele nebo Uživatele) s likvidací, výpovědí, dohodou smluvních stran nebo zrušením účtu.

6.2.    Uživatel i Poskytovatel jsou oprávněni vypovědět Smlouvu bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 2 (dva) měsíce a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

6.3.    Vypovídající strana je povinna výpověď odeslat prostřednictvím poštovních služeb na adresu druhé strany, případně předat osobně nebo prostřednictvím datové schránky bez nutnosti dokument elektronicky podepsat. V pochybnostech, kdy byla výpověď doručena v případě odeslání výpovědi poštovní zásilkou, se výpověď považuje za doručenou pátým dnem od odeslání. Pokud se strany dohodnou, lze výpověď poslat též e-mailem.

6.4.    Po ukončení Smlouvy budou Uživateli pod uživatelským účtem administrátora po dobu 30 (třiceti) dnů zpřístupněna všechna data uložená v Aplikaci, a to ve formátu csv, který umožní jejich archivaci. Uživatel tímto bere na vědomí a souhlasí, že po tuto dobu bude Poskytovatel uchovávat zálohu těchto dat, a že po uplynutí této doby budou data Uživatele nenávratně smazána. Export dat nebude Uživateli umožněn, pokud bude Uživatel v prodlení s úhradou jakéhokoliv dluhu nebo pokud k ukončení Smlouvy Poskytovatelem došlo pro porušení povinností založených touto Smlouvou Uživatelem.

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Správcem osobních údajů Uživatele je pro účely plnění smlouvy a plnění zákonných povinností společnost TRUEAPPS a.s., IČ: 26237661, se sídlem Olomoucká 1189/81, Černovice, 627 00 Brno. Ochranu osobních dat Uživatele upravují Podmínky ochrany osobních údajů, s nimiž je Uživatel seznámen při uzavření licenční smlouvy na samostatném dokumentu

7.2. V případě, že Uživatel je správcem osobních údajů svých zákazníků, klientů, obchodních partnerů, naše společnost zpracovatelem, přičemž podmínky ochrany osobních dat obchodních partnerů Uživatele upravuje Zpracovatelská smlouva.

8. Rozhodné právo

Pro případ sporů vzniklých ze smlouvy, jakož i pro případ sporů týkajících se platnosti, či existence uzavřené smlouvy o poskytování služby a těchto obchodních podmínek si strany:

8.1. Volí jako rozhodné právo právo České republiky.

8.2. Určují, že k rozhodování jsou příslušné české soudy.

8.3. V souladu s §89a zákona č. 99/1963 Sb. určují jako místně příslušný soud v Praze.

9. Závěrečné ustanovení

8.1. Tyto obchodní podmínky jsou účinné k 8. 11. 2020.