Ochrana osobních údajů

Informace o registrovaných uživatelích jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Registrovaný souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých údajů z registrace v databázi Provozovatele a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Vyhrazujeme si právo registrované uživatele s použitím těchto údajů informovat o aplikaci včetně možnosti zasílání newsletterů. Registrovaný má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti registrovaného odstranit z databáze, čímž dojde i ke smazání registrace uživatele. Osobní údaje registrovaných jsou plně zabezpečeny proti zneužití. S osobními údaji registrovaných uživatelů budeme zacházet přísně důvěrně a v žádném případě nebudou předávány třetí osobě. Agregovaná anonymní data můžeme využit ke studiím o spotřebitelském chování pro naše klienty, kteří však budou ve všech případech dostávat výhradně shrnuté výsledky celkového šetření, nikdy ne osobní údaje registrovaných uživatelů.

Na našich webových stránkách se mohou zobrazovat reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají. Chcete-li se o těchto postupech dozvědět další informace a chcete-li vědět, jak můžete těmto společnostem zabránit ve využívání uvedených údajů, klikněte sem:
http://www.google.cz/privacy_ads.html

Privacy policy

Information about registered users is kept in accord to a valid legislation of the Czech republic, in particular the Czech Act on Personal Data Protection (Act No. 101/2000 Coll.). Registered users agree with processing and gathering their personal data, which they provided by registration in database of Operator, until they send written cancelation this processing.
We reserve a right to use this data to inform our registered users about application. We reserve a right to send newsletters to registered users.
Registered users have full access to its personal data, which they can correct and change. Personal data is possible to remove from database by a written application of registered user. In this case registration of this user is deleted. Personal data of registered users are absolutely secured against its misuse. We operate strictly confidential with all personal data and inserted information. We don´t provide it to anyone in any case.

Aggregated anonymous data we can use to make a study about consumer behavior for our clients. But they receive only summarized results of general investigation, not any personal data of registered users. On our websites are displayed some advertisements, which provide advertising companies. These companies can use some information of your visits our websites or others. They can provide an advertisement of goods and services, which you interest in. We do not provide your personal data like your name, address, email address or phone number. If you want to know more information about this processes and how to prevent it, please visit this link: http://www.google.com/policies/technologies/ads/