Podmínky užití

Poskytovatelem propojení s vybraným dodavatelem jídel je společnost TRUEAPPS a.s, se sídlem Olomoucká 81, 62700, Brno, IČ: 26237661, DIČ: CZ26237661 (dále jen poskytovatel).

I. Úvodní ustanovení

 1. Společnost TRUEAPPS a.s. zprostředkovává uzavírání objednávek jídel v aplikaci Lunchdrive.cz (dále jen „Zprostředkovaná smlouva“) mezi zákazníky (dále jen zákazník) o pravidelné dodávání jídel a provozovateli gastronomického zařízení (dále jen  dodavatel jídla).
 2. Tyto podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících Lunchdrive.cz při registraci a používání aplikace.
 3. Zákazník prohlašuje, že souhlasí s aktuálními podmínkami užití a bude se jimi v průběhu řídit. Společnost TRUEAPPS a. s. může tyto podmínky doplňovat či měnit na základě aktuálních potřeb. Nové podmínky užití vždy nabývají účinnosti při jejich zveřejnění na stránkách Lunchdrive.cz.

II. Využívání Lunchdrive.cz

 1. Aplikace Lunchdrive.cz je pro zákazníky zdarma a ani sama aplikace Lunchdrive.cz nebo její poskytovatel nejsou účastni navázání vztahu mezi zákazníkem a dodavatelem jídla.
 2. Aplikace Lunchdrive.cz ani její poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za plnění povinností této Zprostředkované smlouvy ani za případnou vzniklou škodu zákazníkem a dodavatelem jídla.
 3. Aplikace Lunchdrive.cz ani její poskytovatel nenese odpovědnost za úplnost, přesnost, pravdivost informací zveřejňovaných klientem a neodpovídá za případné škody vzniklé mezi oběma stranami.
 4. Aplikace Lunchdrive.cz si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup uživateli či klientovi, a to i bez uvedení důvodu zejména pak v případě, že se jedná o nekalou činnost či poškozování práv zúčastněných stran, z hygienických důvodů, neetického chování, opakovaných stížností.
 5. Aplikace Lunchdrive.cz je autorským dílem podle platného autorského zákona č. 121/2000 Sb. a veškerá majetková práva vykonává společnost TRUEAPPS a.s, se sídlem Olomoucká 81, 62700, Brno, IČ: 26237661, DIČ: CZ26237661.

III. Práva a povinnosti Zákazníka

 1. Zákazník prohlašuje, že je způsobilý k právním jednáním a že uvedl své osobní a kontaktní údaje pravdivě, přesně, správně a úplně.
 2. Zákazník prohlašuje, že se seznámil s těmito podmínkami užití, že s nimi souhlasí a bude se jimi řídit. Dále prohlašuje, že bude dodržovat platné právní předpisy a práva zúčastněných stran.
 3. Zákazník prohlašuje, že si je vědom toho, že aplikace Lunchdrive.cz zprostředkovává kontakt mezi ním a dodavatelem jídla, avšak poskytovatel neodpovídá za jakoukoli  kvalitu jídla, splnění hygienických norem nebo jakýchkoli norem, za alergeny v jídle.  
 4. Zákazník je srozuměn s tím, že pokud bude využívat více účtů neoprávněně, mohou mu být zablokovány či smazány.
 5. Zákazník nesmí vykonávat činnosti, která budou poškozovat zúčastněné strany, získávat přihlašovací údaje jiných zákazníků či zneužívat nebo blokovat aplikaci Lunchdrive.cz
 6. Zákazník bere na vědomí, že pro účely splnění Zprostředkované smlouvy, může být kontaktován prostřednictvím emailu či telefonního čísla pro upřesnění poskytování služeb.

IV. Platební podmínky

 1. Zákazník bere na vědomí, že konečná cena je uvedena vč. platného DPH po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden na dodacím listu a na platném daňovém dokladu vystavený dodavatelem jídla.
 2. Konečnou cenu za využité služby či zboží hradí Zákazník jedním z těchto platebních způsobů:
 1. Platba bezhotovostně platební kartou probíhá v aplikaci Lunchdrive.cz pomocí platební brány Stripe. Zákazník při použití této platby souhlasí s obchodními podmínkami společnosti.
 2. Aplikace Lunchdrive.cz a Poskytovatel proto nenesou jakoukoli odpovědnost za případnou škodu způsobenou Zákazníkovi na základě použití tohoto platebního systému.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá jídla a zboží nabízená Zákazníkům v aplikaci Lunchdrive.cz mohou obsahovat alergeny. Bližší informace ohledně alergenů obsažených v konkrétních jídlech musí být uvedeny poskytovatelem v jeho jídelníčku v aplikaci.
 2. V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má Zákazník právo od Zprostředkované smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí zboží a/nebo služeb a to i od jednotlivé položky zboží a/nebo služeb či před lhůtou stanovenou dodavatelem jídla tzv. uzávěrkou objednávek. Pro vyloučení veškerých pochybností Lunchdrive.cz v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku prohlašuje, že nelze odstoupit od Zprostředkované smlouvy v případech uvedených v ust. § 1837 občanského zákoníku zejména v případech týkající se zboží podléhající rychlé zkáze nebo pokud bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.
 3. Práva a povinnosti mezi Zákazníkem a dodavatelem jídla ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Uživatel v postavení spotřebitele má právo u Zájemce uplatnit práva z vadného plnění v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou u Zájemce (obecně na adrese jeho provozovny, v níž je uplatnění práv z vadného plnění možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání Zájemce a/nebo prostřednictvím kontaktních údajů uvedených u Zájemce v jeho profilu v aplikaci Lunchdrive.cz
 4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Jihomoravský a Zlínský kraj, třída Kapitána Jaroše 1924/5, 602 00 Brno http://www.coi.cz.
 5. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s aplikací Lunchdrive.cz se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití aplikace realizováno.
 6. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 7. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 08.11.2020.

V Brně dne 08.11.2020